منتخب گلهاحمیــرا1   گلبرگ شماره 1 - وقتی که عشق میاد - کیفیت عالی ...

Size: 11.2 Mb   
Time: 12':02"   .......... 
Download
----------------------------

2   ادامه گلبرگ شماره 1 - آواز خوانی حمیرا - کیفیت عالی...

Size: 12.2 Mb   
Time: 13':00"   .......... 
Download
----------------------------

3   گلبرگ شماره 2 - مایه شوشتری - کیفیت عالی ...

Size: 3.8 Mb   
Time: 04':05"   .......... 
Download
----------------------------

4   گلهای رنگارنگ 500
     پرویز یاحقی - جهانگیر ملک - جواد معروفی - کیفیت متوسط ...

Size: 11.6 Mb   
Time: 28':28"   .......... 
Download
----------------------------

5   گلهای رنگارنگ 518
      پرویز یاحقی - جواد معروفی - حمیرا - کیفیت متوسط ...

Size: 11.4 Mb   
Time: 28':01"   .......... 
Download
----------------------------

6   گلهای رنگارنگ 538
     پرویز یاحقی - جهانگیر ملک - حمیرا - کیفیت متوسط ...

Size: 11.7 Mb   
Time: 28':10"   .......... 
Download
----------------------------

7   گلهای رنگارنگ 460
     پرویز یاحقی - حمیرا - کیفیت متوسط ...

Size: 11.4 Mb   
Time: 27':51"   .......... 
Download
----------------------------

8    گلبرگ شماره 2
     منوچهر چشم آذر - فرهنگ شریف - حمیرا - کیفیت عالی ...

Size: 5.4 Mb   
Time: 05':46"   .......... 
Download
----------------------------

9    گلهای رنگارنگ 433
     پشیمانم (دستگاه همایون) - حمیرا - کیفیت متوسط ...

Size: 10.1 Mb   
Time: 29':29"   .......... 
Download
----------------------------