تبلیغات
وبلاگicon
دانلود گلهای رنگارنگ

دانلود گلهای رنگارنگ

شنبه 6 شهریور 1389 04:20 ق.ظ


منتخب گلهای رنگارنگ - وبلاگ ندای گلها


تقدیمی از طرف حامیان موسیقی اصیل؛ مخاطبان ندای گلها

آقای غلامحسین عبدالوند

1   گلهای رنگارنگ 197 - مرضیه، بنان ...

Size: 86.0 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

2   گلهای رنگارنگ 200 - مرضیه ...

Size: 7.0 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

3   گلهای رنگارنگ 388 - قوامی، الهه، شهیدی ...

Size: 42.0 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

4   گلهای رنگارنگ 416 - ایرج، سیما بینا ...

Size: 27.2 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

5   گلهای رنگارنگ 419 - مرضیه ...

Size: 27.6 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

6   گلهای رنگارنگ 425 - پوران، قوامی ...

Size: 25.0 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

7   گلهای رنگارنگ 432 - خوانساری، عهدیه ...

Size: 27.8 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

8   گلهای رنگارنگ 443 - شهیدی، عهدیه ...

Size: 26.5 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

9   گلهای رنگارنگ 446 - سیما بینا، قوامی ...

Size: 25.8 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

10   گلهای رنگارنگ 449 - گلپا، الهه ...

Size: 25.6 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
---------------------------

11   گلهای رنگارنگ 450 - گلپا، عهدیه ...

Size: 27.5 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

12   گلهای رنگارنگ 452 - خوانساری، عهدیه ...

Size: 27.4 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

13   گلهای رنگارنگ 454 - ناهید، قوامی ...

Size: 40.6 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

14   گلهای رنگارنگ 456 - وفایی، خوانساری ...

Size: 26.2 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

15   گلهای رنگارنگ 475 - گلپا، عهدیه ...

Size: 26.0 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

16   گلهای رنگارنگ 476 - ایرج، عهدیه ...

Size: 25.9 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

17   گلهای رنگارنگ 477 - خوانساری، ناهید ...

Size: 26.1 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

18   گلهای رنگارنگ 478 - گلپا، ناهید ...

Size: 25.3 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

19   گلهای رنگارنگ 481 - قوامی، عهدیه ...

Size: 26.7 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

20   گلهای رنگارنگ 482 - شهیدی، الهه ...

Size: 26.2 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

21   گلهای رنگارنگ 492 - خوانساری، ایرج، عهدیه ...

Size: 49.7 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

22   گلهای رنگارنگ 493 - قوامی، سیما بینا، گلپا ...

Size: 49.8 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

23   گلهای رنگارنگ 502 - مرضیه ...

Size: 102.9 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

24   گلهای رنگارنگ 510 - الهه، ایرج ...

Size: 15.8 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

25   گلهای رنگارنگ 510 ب - الهه، قوامی، ایرج ...

Size: 8.2 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

26   گلهای رنگارنگ 511 - سیما بینا، ایرج ...

Size: 24.0 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

27  گلهای رنگارنگ 520 - هایده ...

Size: 13.3 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

28   گلهای رنگارنگ 524 - خوانساری ...

Size: 23.1 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

29   گلهای رنگارنگ 526 - مرضیه، ایرج  ...

Size: 19.1 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

30   گلهای رنگارنگ 527 - عهدیه، خوانساری ...

Size: 26.1 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
---------------------------

31   گلهای رنگارنگ 528 - عهدیه، شهیدی ...

Size: 22.8 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

32   گلهای رنگارنگ 529 - مهستی، خوانساری ...

Size: 30.0 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

33   گلهای رنگارنگ 529 ب - مهستی، خوانساری ...

Size: 25.8 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

34   گلهای رنگارنگ 530 ب - قوامی، گلپا، الهه ...

Size: 47.5 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

35   گلهای رنگارنگ 532 - عهدیه، خوانساری ...

Size: 63.7 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

36   گلهای رنگارنگ 534 - عهدیه، ایرج ...

Size: 12.6 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

37   گلهای رنگارنگ 536 - عهدیه، قوامی ...

Size: 21.2 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

38   گلهای رنگارنگ 544 ب - الهه، شهیدی، سیاوش ...

Size: 42.3 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download

----------------------------
39   گلهای رنگارنگ 545 ب - مهستی، گلپا، شهیدی ...

Size: 50.0 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

40   گلهای رنگارنگ 546 - سیما، بینا، خوانساری ...

Size: 25.4 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

41  گلهای رنگارنگ 550 - رویا، خوانساری ...

Size: 25.5 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

42   گلهای رنگارنگ 551 - سیما بینا ...

Size: 25.1 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

43   گلهای رنگارنگ 555 ب - الهه، گلپا، خوانساری ...

Size: 13.4 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

44   گلهای رنگارنگ 559 ب - عهدیه، ایرج، وفایی ...

Size: 47.7 Mb       Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

45   گلهای رنگارنگ 562 - عهدیه، شهیدی، شجریان ...

Size: 9.5 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

46   گلهای رنگارنگ 568 - الهه، قوامی ...

Size: 26.5 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

47   گلهای رنگارنگ 569 ب - مرضیه، ایرج  ...

Size: 41.4 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

48   گلهای رنگارنگ 574 - الهه، شهیدی ...

Size: 21.9 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
---------------------------

49   گلهای رنگارنگ 580 - هایده، سیاوش ...

Size: 28.6 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download

----------------------------

50   گلهای رنگارنگ 181 - مرضیه ...

Size: 19.2 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

4shared

آیا شماره ترانه مورد نظر شما در لیست بالا نبود؟!!

از مجموعه گلهای رنگارنگ گروه عاشقان گلها هم بازدید کنیدمشاهد لیست دانلود از سرور 4Sharedمنتخب گلهای رنگارنگ
ایـرج1   برگ سبز 267  ( سه گاه)...

Size: 6.0 Mb
    Time: 25':46"   ..........  Download
---------------------------

2  گلهای تازه 18 (مرد عشق) ...

Size: 6.1 Mb
    Time: 26':08"   ..........  Download
----------------------------

3   گلهای تازه 8 (سلام باغ) ...

Size: 6.1 Mb     Time: 26':15"   ..........  Download
----------------------------

4   گلهای تازه 41 (ایرج - جلیل شهناز - پرویز یا حقی - جهانگیر ملک) ...

Size: 6.5 Mb     Time: 28':05"   ..........  Download
----------------------------

5  گلهای تازه 68 ...

Size: 5.9 Mb     Time: 25':17"   ..........  Download
----------------------------

6   گلهای تازه 69 ...

Size: 6.0 Mb     Time: 25':51"   ..........  Download
----------------------------

7   گلهای تازه 136 ...

Size: 6.4 Mb     Time: 27':40"   ..........  Download
----------------------------

8   گلهای تازه 46 ...

Size: 5.8 Mb     Time: 24':58"   ..........  Download
----------------------------

9   گلهای تازه 134 ...

Size: 6.2 Mb     Time: 26':48"   ..........  Download
----------------------------

10   گلهای رنگارنگ 576 (مهستی - ایرج) - سه گاه ...

Size: 6.7 Mb     Time: 28':35"   ..........  Download
----------------------------

11  گلهای رنگارنگ 429 (الهه - ایرج) - بیات اصفهان ...

Size: 6.9 Mb     Time: 29':33"   ..........  Download
----------------------------

12   گلهای رنگارنگ 467 (سیما بینا - ایرج) ...

Size: 6.3 Mb     Time: 26':57"   ..........  Download
----------------------------

13   گلهای رنگارنگ 531 (مرضیه - ایرج) ...

Size: 6.4 Mb     Time: 27':23"   ..........  Download
----------------------------

14   گلهای رنگارنگ 549 (مرضیه - ایرج) - چهار گاه ...

Size: 5.7 Mb     Time: 25':10"   ..........  Download
----------------------------

15   گلهای رنگارنگ 553 ...

Size: 6.5 Mb     Time: 25':42"   ..........  Download
----------------------------

16   گلهای رنگارنگ 420 (مهستی - ایرج) - چهار گاه ...

Size: 6.4 Mb     Time: 27':41"   ..........  Download
----------------------------

17   تصنیـف افشـاری ...

Size: 1.0 Mb
    Time: 04':34"   ..........  Download
---------------------------

18  تصنیـف سه گاه ...

Size: 6.1 Mb
    Time: 26':59"   ..........  Download
----------------------------

19   تصنیـف چهار گاه ...

Size: 6.5 Mb     Time: 28':23"   ..........  Download
----------------------------

20   تصنیـف زاینده رود ...

Size: 6.9 Mb     Time: 30':21"   ..........  Download
----------------------------

21  یک شاخه گل - برنامه 397 - (ایرج - همایون خرم) ...

Size: 5.6 Mb     Time: 24':37"   ..........  Download
----------------------------

22   یک شاخه گل - برنامه 406 - (ایرج - پرویز یاحقی) ...

Size: 6.3 Mb     Time: 26':38"   ..........  Download
 


دانلود بنان - گلهای رنگارنگ

سه شنبه 22 تیر 1389 07:02 ق.ظ

منتخب گلهای رنگارنگ


http://s1.picofile.com/file/6195892352/Banan.jpgبنان
1   گلهای رنگارنگ 210 (ب)
     بنان - جواد معروفی
     (آمـدی جانـم به قـربانت ولـی حـالا چـرا) ...

Size: 9.5 Mb
   Time: 27':02"   ..........  Download
---------------------------

2  گلهای رنگارنگ 254
     همخوانی بنان و مرضیه
     (بـوی جـوی مـولیان آید همی)
...

Size: 9.3 Mb
   Time: 26':36"   ..........  Download
----------------------------

3   گلهای رنگارنگ 216 (ب)
     من از روز ازل دیوانه بودم
...

Size: 9.7 Mb    Time: 27':18"   ..........  Download
----------------------------

4   چه شبها که از هجرت نخفتم (آواز خوانی بنان) ...

Size: 10.3 Mb    Time: 29':21"   ..........  Download
----------------------------

5  آواز خوانی بنان با پیانو
    (همه عمر بر ندارم؛ سر از این خمار مستی - که هنوز من نبودم؛ که تو در دلم نشستی - شعر سعدی) ...

Size: 9.2 Mb    Time: 26':22"   ..........  Download
----------------------------

6   باز ای الهه ناز، با دل من بساز
     (ادامه با آواز خوانی بنان) ...

Size: 9.3 Mb    Time: 26':35"   ..........  Download
----------------------------

7   گلهای رنگارنگ 217 (ب)
     مرتضی محجوبی - رهی معیری - جواد معروفی (کـاروان)
...

Size: 9.2 Mb    Time: 27':00"   ..........  Download
----------------------------

8   آتـش عـشـق اسـت کـنـدر نــی فتاد
     جوشش عشق است کندر مـی فتاد
...

Size: 9.8 Mb    Time: 28':02"   ..........  Download
----------------------------

9   تا بهار دلنشین آمده سوی چمن ...

Size: 9.8 Mb    Time: 28':02"   ..........  Download
----------------------------


دانلود گلهای رنگارنگ حمیرا

جمعه 11 تیر 1389 02:25 ق.ظ

منتخب گلهاحمیــرا1   گلبرگ شماره 1 - وقتی که عشق میاد - کیفیت عالی ...

Size: 11.2 Mb   
Time: 12':02"   .......... 
Download
----------------------------

2   ادامه گلبرگ شماره 1 - آواز خوانی حمیرا - کیفیت عالی...

Size: 12.2 Mb   
Time: 13':00"   .......... 
Download
----------------------------

3   گلبرگ شماره 2 - مایه شوشتری - کیفیت عالی ...

Size: 3.8 Mb   
Time: 04':05"   .......... 
Download
----------------------------

4   گلهای رنگارنگ 500
     پرویز یاحقی - جهانگیر ملک - جواد معروفی - کیفیت متوسط ...

Size: 11.6 Mb   
Time: 28':28"   .......... 
Download
----------------------------

5   گلهای رنگارنگ 518
      پرویز یاحقی - جواد معروفی - حمیرا - کیفیت متوسط ...

Size: 11.4 Mb   
Time: 28':01"   .......... 
Download
----------------------------

6   گلهای رنگارنگ 538
     پرویز یاحقی - جهانگیر ملک - حمیرا - کیفیت متوسط ...

Size: 11.7 Mb   
Time: 28':10"   .......... 
Download
----------------------------

7   گلهای رنگارنگ 460
     پرویز یاحقی - حمیرا - کیفیت متوسط ...

Size: 11.4 Mb   
Time: 27':51"   .......... 
Download
----------------------------

8    گلبرگ شماره 2
     منوچهر چشم آذر - فرهنگ شریف - حمیرا - کیفیت عالی ...

Size: 5.4 Mb   
Time: 05':46"   .......... 
Download
----------------------------

9    گلهای رنگارنگ 433
     پشیمانم (دستگاه همایون) - حمیرا - کیفیت متوسط ...

Size: 10.1 Mb   
Time: 29':29"   .......... 
Download
----------------------------


گروه ندای گلها

- دانلود از تمام ترانه ها رایگان است (فاقد طرح پرمیوم)
- تمامی ترانه ها قابل دانلود روی هارد می باشند
- هیچ کدام از فایلها ویرایش نشده اند (فاقد برچسب)
- لینک دانلود تمام ترانه ها غیر مسقیم است
- برای پخش زنده رادیو گلها، از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده کنید یا افزونه Mediaplayer فایر فاکس را نصب کنید


آنچه میشنوید، نغمه رادیو گلهاست

مجموعه بزرگ موسیقی سنتی و قدیمی ایران


  فصل نامه DVD موسیقی سنتی و قدیمی ایران

  برای مشاهده کاتالوگ راهنما اینجا کلیک کنید

  برای مشاهده سایز بزرگتر کاتالوگ راهنمای مجموعه،

  روی تصویر بالا کلیک کنید
  جهت کسب اطلاعات تکمیلی، با آدرس

  DVDNedayeGolha@yahoo.com

  تماس بگیرید

عضویت در گروه

  Google Groups

  به جمع گروه ندای گلها بپیوندید و از موسیقی اصیل ایران حمایت کنید

  آدرس ایمیل شما:

   

   

  بازدید از این گروه

آمار بازدید از صفحات وبلاگ

 • کـل بـازدیـد : 25
 • بازدید امروز : 12
 • بازدید دیروز : 17
 • بازدید این ماه : 36
 • بازدید ماه قبل : 28
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
 • بیشترین تعداد آنلاین : 492
 • بیشترین بازدید مطالب : موزه موسیقی ایران
 • بیشترین دانلود فایل : مرغ سحر

نام اصلی خوانندگان

NedayeGolha in Facebook

جستجو در آرشیو ندای گلها

   
  Google 
   

   

  در وبلاگ ندای گلها
  در كل اینترنت